Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

hotellijamsa.fi -rekisteri

2. Rekisteriselosteen laatimispäivä

17.12.2014

3. Rekisterinpitäjä

HOTELLI JÄMSÄ OY
Y-tunnus: 0914677-8
Posti- ja käyntiosoite: Kauhkialantie 111, 42100 JÄMSÄ
Puhelin: (014) 717 91
Fax: (014) 717 9350

4. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hennariikka Hasala
Puhelin: (014) 717 91
Fax: (014) 717 9350
Sähköposti: hotel@hotellijamsa.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin (”Käyttäjä”) kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään (i) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, (ii) kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, (iii) jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan kaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, (iv) suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä (v) Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä Käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista Käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on.

Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja: (i) nimi, (ii) arvo tai ammatti, (iii) ikä, (iv) sukupuoli, (v) äidinkieli, (vi) postiosoite, (vii) puhelinnumero, (viii) telefax-numero, (ix) sähköpostiosoite ja (x) mahdollinen Käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.

Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: (i) kansalaisuus, (ii) henkilötunnus tai syntymäaika, (iii) asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, (iv) kotikunta, (v) asuinmaa ja verotusvaltio, (vi) mahdollinen Y-tunnus, (vii) Käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, (viii) asema yhteisössä, (ix) työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, (x) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta, (xi) kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai -ryhmään sekä (xii) mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin WWW-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Laissa erikseen määriteltyjä rajoitettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on Käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

9. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: (i) Rekisterin käyttö on ohjeistettu, (ii) rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, (iii) tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, (iv) tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja (v) mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus, Tietosuojaviranomaiset

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti edellä tämän rekisteriselosteen kohdissa 3 ja 4 esitetyin yhteystiedoin tai sitten henkilökohtaisesti edellä kohdassa 3 mainitussa osoitteessa.

Edelleen Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Vielä Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi.